Navigácia

Ako uspeli tohtoroční deviataci v celoštátnom testovaní? Poznáme výsledky Testovania 9 2024

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) aktuálne spracoval výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom.
Testovanie 9 2024 absolvovalo v riadnom termíne vyše 47-tisíc žiakov na 1 641 školách. Náhradného termínu sa zúčastnilo 266 žiakov. V teste z matematiky dosiahli žiaci priemernú úspešnosť 58,2 %, zo slovenského jazyka a literatúry 61,3 % a z maďarského jazyka a literatúry 63,9 %. Výsledky opakovane poukazujú na veľké regionálne rozdiely na úrovni okresov a signalizujú významný vplyv socioekonomického statusu na výsledky žiaka.

„Výsledky tohtoročného Testovania 9 opäť ukázali nielen na celkovú úroveň vedomostí našich žiakov, ale aj na pretrvávajúce regionálne rozdiely a vplyv socioekonomického statusu na dosiahnuté výsledky. Našim cieľom je zabezpečiť, aby každý žiak, bez ohľadu na miesto svojho bydliska, mal prístup k rovnakým vzdelávacím príležitostiam. Na to slúži náš program zmien, ktorý zahŕňa 40 projektov zameraných na zlepšenie výsledkov naprieč vzdelávacím systémom," povedal minister školstva Tomáš Drucker.

Testovanie 9 2024 sa 20. marca 2024 konalo z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 21. marca 2024 z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra na školách s vyučovacím jazykom maďarským a z ukrajinského jazyka a literatúry na jednej škole s vyučovacím jazykom ukrajinským. V náhradnom termíne
sa na vybraných školách realizovalo v dňoch 4. a 5. apríla 2024.

Testovania sa v tomto školskom roku zúčastnili žiaci 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom, ktorí boli prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zúčastniť sa ho mohli aj žiaci vzdelávaní podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  • Testovanie 9 prebehlo na 1 641 školách. Zúčastnilo sa viac ako 47-tisíc deviatakov  

V riadnom a náhradnom termíne sa testovanie uskutočnilo spolu na  1  641 školách, z toho bolo 1 473 základných škôl, 145 gymnázií s osemročným alebo päťročným vzdelávacím programom, 20 stredných odborných škôl s päťročným vzdelávacím programom a 3 tanečné konzervatóriá s osemročným vzdelávacím programom. Z celkového počtu škôl  bolo 1 501 s vyučovacím jazykom slovenským, 123 s vyučovacím jazykom maďarským, 15 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským a 1 škola s vyučovacím jazykom iným.

Riadneho termínu sa zúčastnilo spolu 47 485 žiakov (48,8 % dievčat a 51,2 % chlapcov). Z uvedeného počtu bolo 44 888 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 556 žiakov
s vyučovacím jazykom maďarským, 18 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským a 23 žiakov s vyučovacím jazykom iným. Náhradného termínu sa zúčastnilo 266 žiakov.

Počas testovania malo 5 311 žiakov upravené podmienky (11,1 % z celkového počtu testovanej populácie). Z uvedeného počtu žiakov s upravenými podmienkami počas testovania bolo 4 917 žiakov so zdravotným znevýhodnením (10,3 % z celkového počtu testovanej populácie).

Testovania 9 2024 sa v riadnom termíne zúčastnilo 1 019 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (2,1 % z počtu testovaných žiakov), 962 žiakov z rodín poberajúcich príspevok v hmotnej núdzi (2,0 % z celej populácie žiakov), 765 cudzincov (1,6 % z testovanej populácie žiakov) a 18 žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím (variant A).

  • prehľad výsledkov žiakov v T9 od roku 2010. V rokoch 2020 a 2021 sa testovanie deviatakov neuskutočnilo, z dôvodu pandémie COVID-19.

 

Testovanie 9

SJL

MAT

úspešnosť

úspešnosť

2010

67,6%

60,1%

2011

58,2%

52,9%

2012

54,5%

57,5%

2013

67,5%

60,1%

2014

62,0%

54,7%

2015

62,6%

52,7%

2016

62,6%

52,8%

2017

61,2%

56,4%

2018

63,0%

55,9%

2019

62,3%

63,1%

2022

59,10%

53,20%

2023

58,70%

55,10%

2024

61,30%

58,20%

Výsledky Testovania 9 v školskom roku 2023/2024 – riadny termín

 

MATEMATIKA | Lepší výsledok dosiahli chlapci. Priemerná úspešnosť všetkých žiakov bola 58, 2 % 

Test z matematiky riešilo 47 328 žiakov na 1 640 školách. Testovaní žiaci dosiahli celkovú priemernú úspešnosť 58,2 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 56,2 % a chlapci 60,1 %. Rozdiel medzi výsledkom dievčat a chlapcov nie je vecne významný. 

Na základných školách písalo test z matematiky 42 426 žiakov (89,6 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 56,5 %. Vo výsledkoch žiakov základných škôl z matematiky sú medzi krajmi navzájom výsledky porovnateľné, mierne vecne významne lepšie výsledky v porovnaní s priemerom základných škôl dosiahli len žiaci Bratislavského kraja s priemernou úspešnosťou 63,4 %.

Na ostatných, teda stredných školách (t. j. gymnáziách a tanečných konzervatóriách s osemročným vzdelávacím programom a stredných školách s päťročným vzdelávacím programom) písalo test z matematiky spolu 4 902 žiakov (10,4 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 73,0 %. V porovnaní s priemerom stredných škôl dosiahli mierne vecne významne lepšie výsledky žiaci Bratislavského kraja s úspešnosťou 77,6 %, mierne horšie výsledky dosiahli žiaci Košického kraja s priemernou úspešnosťou 66,8 %
a najslabšie výsledky, na úrovni strednej miery významnosti, dosiahli žiaci Banskobystrického kraja s priemernou úspešnosťou 65,2 %.

Celoslovenské výsledky žiakov z matematiky v Testovaní 9 2024 podľa okresov sú uvedené v Prílohe 1.1. Regionálne rozdiely vo výkone žiakov z matematiky sa výraznejšie preukázali
na úrovni okresov. Najúspešnejší v matematike boli  žiaci z okresu Bratislava I,
ktorí dosiahli úspešnosť 75,8 %, ich výsledky sú  silne vecne významne lepšie
ako celoslovenský priemer. Žiaci z okresov Bratislava II, Bratislava IVBratislava III dosiahli výsledky stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky silne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer sú v okresoch: Poltár, Gelnica, Rožňava a Krupina. V okresoch Revúca, Medzilaborce, Trebišov, Kežmarok, Rimavská Sobota, Svidník, Košice – okolie, Veľký Krtíš, Brezno, Sabinov a Lučenec sme zaznamenali výsledky z matematiky stredne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer. Okrem okresov Medzilaborce, Veľký Krtíš a Lučenec majú všetky okresy so silne a stredne vecne významne horšími výsledkami viac ako 5 % podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo viac ako 5 % podiel žiakov z rodín v hmotnej núdzi (pre viac než polovicu z týchto okresov sú príznačné oba javy). Z analýzy výsledkov vyplýva, že žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, či žiaci z rodín poberajúcich príspevok v hmotnej núdzi vyriešia správne približne o 10 až 11 úloh menej ako zvyšok populácie.

Prehľad rozdelenia žiakov základných škôl do piatich výkonnostných skupín v teste z matematiky na úrovni krajov uvádzame v Prílohe 2. Pri rozdelení žiakov základných škôl podľa výsledkov v teste z matematiky do piatich výkonnostných skupín bolo preukázané,
že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (úspešnosť viac ako 80 % v teste)
je v Bratislavskom kraji (29,5 %). Naopak, najmenší podiel najúspešnejších žiakov je v Banskobystrickom kraji (17,3 %). Najväčší podiel žiakov, ktorí v teste dosiahli slabé a veľmi slabé výsledky (úspešnosť do 40 % v teste), je v Košickom kraji (39,2 %) a Prešovskom kraji (38,7 %). V uvedených krajoch s najvyšším podielom najmenej úspešných žiakov bolo zároveň aj najväčšie zastúpenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – v Prešovskom kraji to bolo 6,2 % z celkového počtu žiakov v kraji a v Košickom kraji 4,4 %. Prehľad rozdelenia žiakov základných škôl do piatich výkonnostných skupín na úrovni okresov uvádzame v 
Prílohe 3.

Pri rozdelení žiakov stredných škôl do piatich výkonnostných skupín podľa výsledkov v teste z matematiky sa potvrdilo, že najväčší podiel najúspešnejších žiakov (s úspešnosťou viac ako 80 %) je v Bratislavskom kraji (52,1 %) a najmenší podiel najúspešnejších žiakov
je v Banskobystrickom kraji (24,8 %). Medzi kraje s najväčší podielom žiakov s úspešnosťou do 40 % v teste z matematiky patria Banskobystrický (13,8 %), Nitriansky (13,6 %) a Košický kraj (13,2 %). V ostatných krajoch predstavuje podiel takýchto žiakov 10 % a menej z testovaných žiakov v príslušnom kraji. Bližšie informácie o rozdelení žiakov stredných škôl do piatich výkonnostných skupín uvádzame v 
Prílohe 4.

Na základe rozdelenia žiakov základných škôl a stredných škôl do 4 výkonnostných skupín
(1 – najnižšia výkonnostná skupina, 4 – najvyššia výkonnostná skupina žiakov) podľa výsledku v teste z matematiky sa ukazujú značné rozdiely medzi výsledkami žiakov podľa druhu školy. Grafické znázornenie rozdielov vo výkonnostných skupinách je uvedené v 
Prílohe 5. Najvyššiu výkonnostnú skupinu (najúspešnejší žiaci v teste) tvorí na základných školách 20,9 % žiakov, na stredných školách je to 41,9 % žiakov. Najnižšiu výkonnostnú skupinu (najmenej úspešní žiaci v teste) tvorí na základných školách 28,1 % žiakov a na stredných školách 6,9 % žiakov.

Z celkového počtu žiakov stredných škôl bolo  4 574 žiakov gymnázií (t. j. 4. ročníka gymnázií s osemročným alebo 1. ročníka gymnázií s päťročným vzdelávacím programom),
čo je 9,7 % z testovanej populácie žiakov. Žiaci gymnázií dosiahli priemernú úspešnosť
74,3 %. Na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom riešilo test z matematiky
2 487 žiakov 4. ročníka (5,3 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 79,3 %. Na gymnáziách s päťročným vzdelávacím programom riešilo test z matematiky
2 087 žiakov 1. ročníka (4,4 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 68,4 %.

Žiaci boli najúspešnejší v úlohách z okruhov učiva Čísla, premenná, počtové výkony s číslami, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy (úspešnosť 65,6 %) a najmenej úspešní z okruhu Geometria a meranie (úspešnosť 53,9 %).

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA | Mierne lepšie sa darilo dievčatám. Celková priemerná úspešnosť žiakov predstavuje 61, 3%

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 44 922 žiakov na 1 512 školách. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 61,3 %. Dievčatá dosiahli v teste úspešnosť 64,2 %
a chlapci 58,6 %. Rozdiel medzi výsledkom dievčat a chlapcov nie je vecne významný.

Na základných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 40 054 žiakov (89,2 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 59,6 %. V teste zo slovenského jazyka a literatúry sú výsledky žiakov základných škôl medzi krajmi porovnateľné, mierne vecne významne lepšie výsledky v porovnaní s priemerom základných škôl dosiahli len žiaci Bratislavského kraja s priemernou úspešnosťou 64,2 %.

Na stredných školách písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 4 868 žiakov (10,8 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 75,0 %. Výsledky žiakov stredných škôl zo slovenského jazyka a literatúry sú medzi krajmi navzájom porovnateľné, mierne vecne významne horšie výsledky v porovnaní s priemerom stredných škôl dosiahli žiaci Košického kraja s priemernou úspešnosťou 69,8 % a Banskobystrického kraja s priemernou úspešnosťou 70,4 %.

Z celkového počtu žiakov stredných škôl písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 4 538 žiakov gymnázií (10,1 % z testovanej populácie žiakov, 93,2 % zo žiakov stredných škôl) s priemernou úspešnosťou 75,9 %. Z nich bolo 2 449 žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom (5,5 % z testovanej populácie žiakov) a dosiahli priemernú úspešnosť 79,3 %. Na gymnáziách s päťročným vzdelávacím programom písalo test zo slovenského jazyka a literatúry 2 089 žiakov 1. ročníka (4,7 % z testovanej populácie žiakov) s priemernou úspešnosťou 71,9 %.

Výsledky celej populácie testovaných žiakov zo slovenského jazyka a literatúry v Testovaní 9 2024 podľa okresov sú uvedené v Prílohe 1.2. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry boli žiaci z okresu Bratislava I (úspešnosť 73,5 %), ktorí dosiahli výsledky silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky žiakov z okresov Bratislava II (úspešnosť 69,7 %) a Bratislava IV (úspešnosť 68,7 %) sú stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky silne vecne významne horšie ako celoslovenský priemer nedosiahli žiaci ani v jednom okrese. Výsledky stredne vecne významne horšie
ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci v okresoch Revúca, Kežmarok, Trebišov, Poltár, Gelnica, Rožňava, Sabinov, Košice – okolie, Krupina, Vranov nad Topľou, Rimavská Sobota, Svidník, Levoča, Veľký Krtíš a Lučenec. Okrem posledných troch menovaných majú všetky okresy so stredne vecne významne horšími výsledkami viac ako 5 % podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo viac ako 5 % podiel žiakov z rodín v hmotnej núdzi (pre väčšinu z týchto okresov sú príznačné oba javy). Rovnako ako v matematike žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiaci z rodín poberajúcich príspevok v hmotnej núdzi vyriešili zo slovenského jazyka a literatúry správne približne o 10 až 11 úloh menej ako zvyšok populácie.

Najvyššiu priemernú úspešnosť (70,1 %) dosiahli žiaci v úlohách z literatúry a najnižšiu v úlohách overujúcich znalosti jazyka (59,2 %).

 

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA | Testovanie absolvovalo 2 552 žiakov. Ich priemerná úspešnosť predstavuje 63,9 %

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 552 žiakov na 137 školách. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 63,9 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 66,7 % a chlapci 61,3 %. Rozdiel medzi výsledkom dievčat a chlapcov nie je vecne významný.  Výsledky stredne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci 4 škôl Bratislavského kraja
(73,0 %). Stredne vecne významne horšie výsledky dosiahli žiaci Košického (53,2 %) a Banskobystrického kraja (55,9 %). Ďalšie informácie o výsledkoch jednotlivých okresov
z maďarského jazyka a literatúry uvádzame v 
Prílohe 1.3.

 

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA

Test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry písalo 2 549 žiakov zo 137 škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Testovaní žiaci dosiahli priemernú úspešnosť 59,2 %. Dievčatá dosiahli úspešnosť 62,5 % a chlapci 56,0 %. Rozdiel medzi výsledkom dievčat
a chlapcov nie je vecne významný. Výsledky silne vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer dosiahli žiaci 4 škôl Bratislavského kraja (81,6 %). Bližšie informácie o výsledkoch okresov zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry uvádzame v 
Prílohe 1.4.

 

UKRAJINSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo na jednej základnej škole 18 žiakov
s priemernou úspešnosťou 60,0 %.
1

 

  • Zverejnenie výsledkov a prezentácia podrobných informácií o výsledkoch Testovania 9 2024

Viac informácií o výsledkoch Testovania 9 2024 nájdete TU.

 

Výsledky škôl z Testovania 9 2024 budú zverejnené na portáli Výsledky testovaní najneskôr 21. 6. 2024.

 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky