Akčný plán Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní prinesie po prvýkrát v histórii harmonogram odstraňovania bariér v školskom prostredí

Zabezpečiť rovnaké šance na vzdelanie pre všetky deti na Slovensku – to je cieľom Prvého akčného plánu plnenia Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na roky 2022-2024. Dokument v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR pripravilo ministerstvo školstva pod vedením štátnej tajomníčky Svetlany Síthovej a minulý týždeň ho schválil vládny kabinet.

štátna tajomníčka Svetlana Síthová

Jednou z hlavných úloh akčného plánu je schválenie nového systému podpory pre deti so špeciálnymi potrebami v podobe Katalógu podporných opatrení do roku 2022,“ uviedla štátna tajomníčka Svetlana Síthová. „Inými slovami, deťom nebude poskytovaná podpora na základe toho, akú majú diagnózu, ale na základe toho, čo potrebujú. Konkrétnymi opatreniami sú asistenti učiteľa viazaní na triedu, nie na žiaka, či štandardy práce pre odborných zamestnancov a jednotný komunikačný systém v poradenstve previazaný na školy,“ približuje Síthová.

Akčný plán ráta aj s tým, že po prvýkrát v histórii bude stanovený harmonogram odstraňovania bariér v školskom prostredí - vrátane tých komunikačných. Ďalšou významnou úlohou je legislatívne definovanie pojmu segregácia v našom zákonnom poriadku. Zároveň akčný plán rieši vznik nadrezortného systému včasnej starostlivosti s vytvorením špecializovaných centier poradenstva, ktoré budú zamerané na včasnú starostlivosť detí so zdravotným znevýhodnením.

„Som nesmierne rada, že okrem spomínaných úloh sa nám podarilo presadiť v akčnom pláne aj opatrenia zamerané na aktuálne témy, ktoré súvisia s nenávisťou a netoleranciou. V školách sa nám podarí postupne zaviesť intervenčné programy zamerané na rozvoj tolerancie k osobám alebo skupinám osôb vyznačujúcich sa akýmikoľvek odlišnosťami, “ dodala štátna tajomníčka.

Prvý akčný plán plnenia Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na roky 2022-2024 nezabúda ani na pedagogických a odborných zamestnancov. Nastavil pre nich systém supervízie a metodickej podpory a rozšíril poradenstvo o inkluzívne vzdelávanie v regiónoch formou regionálnych centier.

Schválenie akčného plánu je krokom k pretavovaniu teórie zo Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní do praxe, prijímaniu konkrétnych opatrení a aktivít, ktoré majú za cieľ umožniť všetkým deťom využiť svoj potenciál a schopnosti naplno s prihliadnutím na ich špecifické potreby. Takto nastavený školský systém bude prívetivejším prostredím nie len pre žiakov, ale aj pre učiteľov a odborných zamestnancov škôl, ktorých spokojnosť je nevyhnutnou podmienkou kvalitného vzdelávania.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky