Akademická kariéra výskumných a pedagogických pracovníkov na vysokých školách v SR a možnosti jej optimalizácie

     Analytická štúdia vznikla v rámci plnenia Modernizačného programu Slovensko 21 schváleného uznesením vlády SR č. 367 zo 4. júna 2008. Analýza sa zameriava na zmapovanie možností akademickej kariéry na slovenských vysokých školách, názorov vysokoškolských učiteľov, ale aj doktorandov na ich pracovné podmienky a motivácie, ako aj porovnaním slovenského "karierneho" systému so systémami vo vybraných štátoch.

Informácie, názory a stanoviská vyjadrené v analýze sú názormi a závermi autorov a nemusia vyjadrovať stanoviská Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku