Aj v tomto roku môžu školy žiadať o finančný príspevok z eurofondov

11.02.2009

     Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ aktualizovala časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z operačného programu (OP) Vzdelávanie na rok 2009. Celkovo ide o osem výziev, v rámci ktorých môžu školy získať 101 mil. eur.
    
Výzvy OP Vzdelávanie sú zamerané na premenu tradičnej školy na modernú, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov rómskych komunít či osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, podporu ďalšieho vzdelávania, ako aj zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokých škôl a ďalšieho vzdelávania.
     Časový harmonogram obsahuje základné údaje o prioritách, na ktoré budú výzvy orientované, predpokladané termíny ich zverejnenia a finančnú čiastku vyčlenenú na realizáciu jednotlivých výziev. Zoznam je zverejnený na webovej stránke MŠ SR a  Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ.

     Bratislava 11. február 2008 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku