Navigácia

Aj slovenské deti žijúce v zahraničí potrebujú našu pomoc a podporu

     Na základe zahájenia spolupráce Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, boli zástupcovia VÚDPaP pozvaní Vzdelávacím centrom pre slovenské deti v Írsku na prvé edukačné podujatie pre rodičov, učiteľov a odborníkov z doplnkových vzdelávacích inštitúcií s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.
    
Stretnutie sa konalo v dňoch od 27.10. – 30.10.2017 a jeho cieľom bolo zdieľanie dobrej praxe a zvyšovanie kompetencií učiteľov a rodičov v oblasti psychologickej podpory slovenských detí žijúcich v zahraničí.  Taktiež malo prispieť k nadviazaniu  spolupráce s výskumnými inštitúciami v Írsku. Pracovné stretnutie pre rozvoj partnerských vzťahov sa uskutočnilo v Trinity College Dublin, kde Slovensko úspešne reprezentuje Ladislav Timulák, Ph.D., Director, Doctorate in Counselling Psychology.
     Prednášky boli pripravené pre rodičov a učiteľov z Dublinu, Londýna, Bruselu, Cambridge, Bracknellu a Birminghamu. Prioritná oblasť záujmu auditória sa dotýkala témy šikanovania slovenských detí v školskom prostredí a problémy v komunikácii v bilingválnom prostredí. Prítomných zaujala aj možnosť využívania slovenských digitálnych obsahov v portáli KomposyT .
       Účastníci stretnutia si vypočuli aj prednášky PhDr. Jany Tholtovej, zástupkyne riaditeľa VÚDPaP a prejavili veľký záujem o realizáciu psycho-sociálnych aktivít v Írsku, Škótsku a Veľkej Británii v prospech zvyšovania kvality života slovenských detí žijúcich v zahraničí. V závere všetci prítomní ocenili knižný dar, publikácie, ktoré budú slúžiť učiteľom na zdokonaľovanie materinského jazyka slovenských detí žujúcich v zahraničí.
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky