Agropotravinárstvo a biohospodárstvo medzi témami národného informačného dňa programu Horizont 2020

  • Dátum: 23.10.2017
     Ako posilniť európske agropotravinárstvo a biohospodárstvo je hlavná téma pripravovanej diskusie na pôde Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach 7. novembra 2017. Národný informačný deň Horizont 2020 SC2 pripravuje Centrum vedecko-technických informácií SR ako sídlo Národných kontaktných bodov pre program H2020.
      Podujatia sa zúčastní aj Marc Duponcel z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Keďže národný informačný deň sa koná pri príležitosti zverejnenia pracovného programu na roku 2018 – 2020 pre spoločenskú výzvu 2, budú tak hlavnou témou predovšetkým očakávané výzvy a výstupy na posilnenie európskeho agropotravinárstva a biohospodárstva, o ktorých bude hovoriť práve pán Duponcel,“ konkretizuje Nataša Hurtová, národný kontaktný bod pre H2020, pre oblasť Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo.
     Hovoriť sa bude o súčasnom stave výskumu a inovácií v oblasti agropotravinárstva, lesného hospodárstva a biohospodárstva. O vlastné skúsenosti sa podelia slovenskí riešitelia, ktorí sú členmi medzinárodných konzorcií úspešných projektov.
     Účastníci budú mať možnosť položiť prezentujúcim otázky a v rámci networkingu nadviazať kontakty pre ďalšiu spoluprácu. V prípade záujmu o účasť je potrebné zaregistrovať sa na tejto stránke.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku