Agentúra ponúka uchádzačom o NFP možnosť osobne prekonzultovať formálnu správnosť ich žiadosti

13.04.2010

     Ešte do piatka 16. apríla 2010 môžu žiadatelia výziev zameraných na podporu výskumno-vývojových centier v rámci schémy na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) požiadať Agentúru MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ o termín osobnej konzultácie. Urobiť tak môžu prostredníctvom elektronického rezervačného systému na webovej stránke agentúry www.asfeu.sk. Osobná konzultácia má byť zameraná na predbežnú kontrolu formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP).
     Cieľom výziev operačného programu  Výskum a vývoj, ktoré sa uzatvárajú 19. apríla 2010, je zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií. Oprávnenými žiadateľmi sú malé (vrátane mikropodnikov), stredné a veľké podniky, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja a boli založené najneskôr 1. 1. 2009. Záujemcovia sa môžu celkovo uchádzať až o 70 mil. eur. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je jeden milión eur, maximálna 3 mil. eur.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku