Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ organizovala informačné semináre

24.09.2009

     Takmer 250 účastníkov zaznamenali informačné semináre Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktoré sa konali v uplynulých týždňoch v Bratislave, Trnave, Žiline a Košiciach. Boli určené pre žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci operačného programu Výskum a vývoj a týkali sa výziev na podporu centier excelentnosti a infraštruktúry vysokých škôl.
     Žiadateľom boli prezentované podmienky na predkladanie žiadostí o NFP, kritériá oprávnenosti žiadateľov, rozpočet, oprávnené výdavky, ako aj finančná analýza. Prijímatelia NFP sa mohli dozvedieť viac o správnom vypracovávaní dokumentov týkajúcich sa realizácie projektov, postupoch pri realizovaní zmien zmluvy o NFP, procesoch verejného obstarávania či o spracovaní žiadosti o platbu.
     Podrobné informácie o podmienkach aktuálnych výziev, ako aj dokumenty pre prijímateľov, sú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk. Prípadne otázky je možné posielať na adresu opvav@asfeu.sk  alebo konzultovať telefonicky a osobne v regionálnych informačných kanceláriách či priamo v sídle agentúry.

Bratislava 24. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku