Informácia o poskytnutí dotácie na vydávanie odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2012

V súlade s Výzvou na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na vydávanie odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení na rok 2012 bolo v termíne do 29. mája 2012 sekcii regionálneho školstva MŠVVaŠ SR doručených 26 žiadostí.

Jednotlivé žiadosti boli odborne posúdené 9 člennou výberovou komisiou pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na vydávanie odborných časopisov, ktorú zriaďuje ministerstvo, a ktorej zloženie a činnosť upravuje Štatút komisie pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na vydávanie odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadení.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku