Vyhlásenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií na projekt ZDRAVIE NA TANIERI 2012

     V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií na projekt pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2012 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 15 projektov s požiadavkou 66 001,-€ na ich realizáciu.

     Z podaných projektov komisia pre výber a hodnotenie projektov vybrala 14 na pridelenie účelových dotácií, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rámci dotácií ZDRAVIE NA TANIERI 2012.

     Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom zmluvy o poskytnutí dotácií uzatvorenej podľa Smernice č.41/2010-I o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku