Informácia o hodnotení a výbere žiadostí o poskytnutie dotácie DDI poskytujúcim praktický výcvik a výchovu a vzdelávanie v oblasti zvyšovania bezpečnosti žiakov základných škôl v premávke na pozemných komunikáciách v roku 2012

     Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie praktického výcviku a výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl na detských dopravných ihriskách v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách sa dňa 2. 5. 2012 uskutočnilo na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rokovanie medzirezortnej komisie. Medzirezortná komisia rokovala v nasledujúcom zložení:

  • Mgr. Zdenko Krajčír- predseda
  • Mgr. Eugen Svitek – člen
  • PaedDr. Ján Palkovič - tajomník
  • Mgr. Martina Madejová – podpredsedníčka
  • Mgr. Tatjana Kelcová- členka
  • Mjr. Mgr. Csaba Bernáth - člen
  • Anton Michalička - člen

     Medzirezortná komisia posudzovala 37 žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré boli predložené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vyhlásené podmienky splnilo 36 žiadateľov, ktorým boli rozdelené finančné prostriedky vo výške 200 000 EUR. Podrobnosti sa nachádzajú v prílohách 1 a 2.

     Výšku pridelených finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa návrhu medzirezortnej komisie.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku