Informácia o poskytnutí dotácií na podporu skvalitnenia zabezpečovania starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

     V súlade s výzvou na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu skvalitnenia zabezpečovania starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 5 žiadostí.

     Predložené žiadosti boli posúdené komisiou na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu skvalitnenia zabezpečovania starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriadenou podľa § 6c ods. 10 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorej zloženie a činnosť upravuje Štatút komisie na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu skvalitnenia zabezpečovania starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Na základe záverov hodnotenia boli ministrom školstva, vedy, výskumu  športu SR schválené 4 žiadosti, v celkovej sume 15 783 €.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku