Informácia o poskytnutí dotácie na revitalizáciu materských škôl

     V súlade s Výzvou na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na „Revitalizáciu materských škôl 2012“ bolo sekcii regionálneho školstva v stanovenom termíne doručených 775 žiadostí o poskytnutie dotácie. Po stanovenom termíne boli doručené 2 žiadosti.
     Z celkového počtu 777 žiadostí doručených MŠVVaŠ SR bolo z procesu hodnotenia vyradených 67 žiadostí (vrátane 2 žiadostí doručených po termíne). Po vyradení 67 žiadostí hodnotilo 8 členov komisie na výber, hodnotenie a finančnú podporu žiadostí o poskytnutie dotácie na „Revitalizáciu materských škôl 2012“podľa § 6c ods. 10 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 6 Štatútu komisie na výber, hodnotenie a finančnú podporu žiadostí o poskytnutie dotácie na „Revitalizáciu materských škôl 2012“ 610 žiadostí.
     Na základe záverov hodnotenia bolo ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu schválených 53 žiadostí, v celkovej sume 151 924, 54 €.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku