Informácia o poskytnutí dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2012

     V súlade s Výzvou na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2012 bolo sekcii regionálneho školstva doručených 66 žiadostí. Jednotlivé žiadosti posúdila 7 členná komisia zložená podľa §6c ods. 10 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Komisia žiadosti posudzovala v súlade s čl. 6 Štatútu komisie na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku