STOP BARIÉRAM 2012

     V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov pre integrovanú výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením Stop bariéram 2012 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 78 projektov s požiadavkou 437616,1 € na ich realizáciu, čo je mnohonásobne vyššia suma, ako je vyčlenený objem finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

     Z podaných projektov komisia pre výber a hodnotenie projektov vybrala 21 projektov na pridelenie účelových finančných prostriedkov, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte  Stop bariéram 2012.

     Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného KŠÚ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku