Vyhlásenie výsledkov rozvojového projektu ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2012

     V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2012 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 151 projektov s celkovou výškou požadovaných finančných prostriedkov 277 269 € na ich realizáciu.

     Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2012 (ďalej len „komisia“) pri hodnotení a posudzovaní vyradila projekty 2 žiadateľov, ktorí nesplnili formálne podmienky výzvy.

     Z hodnotených 149 projektov komisia vybrala 26 projektov s odporúčaním na pridelenie účelových finančných prostriedkov základným, stredným a špeciálnym školám, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke Zoznam vybraných projektov pre pridelenie finančných prostriedkov – ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2012.

     Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného KŠÚ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorému v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

     Školy umožnia členom komisie vykonať priebežnú kontrolu plnenia cieľa projektu, príp. pošlú pozvánky na realizované aktivity na sekciu regionálneho školstva MŠVVaŠ SR. Pri realizácií aktivít projektu odporúčame uvádzať, že aktivity školského projektu sa realizujú v rámci rozvojového projektu ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2012, z finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR.

     Škola ako realizátor projektu „ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2012“ predloží záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu na príslušný KŠÚ v termíne do 31. 1. 2013, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt. Kópiu správy aj s prílohami predloží škola písomne aj na MŠVVaŠ SR – Sekciu regionálneho školstva (adresa: PhDr. Eva Tomková, podpredsedníčka komisie Zdravie a bezpečnosť v školách 2012, Sekcia regionálneho školstva, MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava) najneskôr do 10. 2. 2013.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku