Vyhodnotenie výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora vytvárania pozitívnej sociálnej klímy a motivácie v multikultúrnych triedach základných škôl 2012“

     V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora vytvárania pozitívnej sociálnej klímy a motivácie v multikultúrnych triedach základných škôl 2012“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 40 projektov. Celkové požadované finančné prostriedky boli vo výške 98 904,- €, v rámci povinného 5% spolufinancovania zriaďovateľmi vrátane iných zdrojov vo výške 14 786,- €.
Na tento projekt MŠVVaŠ SR vyčlenenilo 60 500,- €, pričom na jeden projekt mohla byť finančná dotácia  max. 3 025,- €.
     Z podaných projektov komisia pre výber a hodnotenie projektov vybrala 23 projektov na pridelenie účelových finančných prostriedkov, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Podpora vytvárania pozitívnej sociálnej klímy a motivácie v multikultúrnych triedach základných škôl 2012.
     V rozvojových projektoch zo základných škôl v Ždani, v Abovciach, vo Štvrtku na Ostrove a v Detve vzhľadom na znížené pridelenie požadovaných finančných prostriedkov je potrebné vykonať  úpravu rozpočtu.
     Školy umožnia členom komisie vykonať priebežnú kontrolu plnenia cieľa projektu, príp. pošlú pozvánky na realizované aktivity na sekciu regionálneho školstva MŠVVaŠ SR. Pri realizácií aktivít projektu odporúčame uvádzať, že aktivity školského projektu sa realizujú v rámci rozvojového projektu „Podpora vytvárania pozitívnej sociálnej klímy a motivácie v multikultúrnych triedach základných škôl 2012“, z finančných prostriedkov poskytnutých MŠVVaŠ SR.
     Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného KŠÚ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorému v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.
     Škola ako realizátor projektu „Podpora vytvárania pozitívnej sociálnej klímy a motivácie v multikultúrnych triedach základných škôl 2012“ predloží záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu na príslušný KŠÚ v termíne do 31. 1. 2013, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt. Kópiu správy aj s prílohami predloží škola písomne aj na MŠVVaŠ SR – Sekciu regionálneho školstva (adresa: Ing. Katarína Ondrášová, podpredsedníčka komisie „Podpora vytvárania pozitívnej sociálnej klímy a motivácie v multikultúrnych triedach základných škôl 2012“, Sekcia regionálneho školstva, MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava) najneskôr do 10. 2. 2013.
     MŠVVaŠ SR plánuje zorganizovať do 31.3.2013 pracovné stretnutie s realizátormi rozvojového projektu vrátane členov komisie za účelom výmeny poznatkov a skúsenosti škôl pri implementácii projektov v oblasti desegregácie.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku