Vyhlásenie výsledkov rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2012

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2012 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v stanovenom termíne predložených KŠÚ spolu 158 projektov s požiadavkou 340 767 € na ich realizáciu, čo je mnohonásobne vyššia požiadavka ako je vyčlenený objem finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Z podaných projektov Medzirezortná komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyradila 5 projektov, ktoré nesplnili formálne podmienky výzvy (neoprávnený žiadateľ – zriaďovateľ školského zariadenia alebo materskej školy). 

Najčastejšie nedostatky v projektoch boli nasledovné:  

  • slabá využiteľnosť projektu (časté jednorazové aktivity – napr. úprava areálu, exkurzie - bez koncepčného environmentálneho plánu školy),
  • nízka účasť žiakov na realizácii projektu (napr. chýbajú workshopy, projektové vyučovanie),
  • neprimeraná požiadavka finančných prostriedkov na vybavenie školy (napr. nákup dlažby, sadeníc, materiálu na stavbu altánku, fotoaparátov).

Z hodnotených 153 projektov komisia na zasadnutí dňa 26. apríla 2012 vybrala 28 projektov na pridelenie účelových finančných prostriedkov základným a stredným školám, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke (pozri Zoznam vybraných projektov 2012).

Ďalšie projekty nemôžu byť v tomto roku podporené z dôvodu finančných podmienok (pridelený objem finančných prostriedkov na realizáciu projektov s environmentálnou problematikou je limitovaný – 60 000 €).

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného KŠÚ a vyšším územným celkom prostredníctvom ministerstva v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

Školy umožnia členom komisie zhodnotiť realizáciu projektov, príp. pošlú pozvánky na realizované aktivity členom komisie (na adresu sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR).

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku