Zverejnenie výsledkov Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo

     V rámci výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Psychologické a peciálnopedagogické poradenstvo bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených žiadostí o financovanie rozvojových projektov s požiadavkou pridelenia 352 747,15 € na ich realizáciu, čo je vyššia požiadavka ako bol vyčlenený objem finančných prostriedkov zrozpočtu kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 70 000 €.

     Komisia na výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových rojektov Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo na záverečnom zasadnutí vybrala 22 rozvojových projektov, ktorých zozn    am a výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke Zoznam vybraných rozvojových projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo.

     Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom prostredníctvom príslušného KŠÚ v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorému v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie je povinné pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s uvedeným rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku