Vyhlásenie výsledkov na poskytnutie finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu ZDRAVIE NA TANIERI 2012

     V rámci výzvy na podávanie žiadostí  na poskytnutie finančných prostriedkov pre rozvojový projekt pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2012 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 9 projektov s požiadavkou 31 587 € na ich realizáciu.

     Z podaných projektov komisia pre výber a hodnotenie projektov vybrala 1 projekt na pridelenie účelových finančných prostriedkov, ktorého výšku pridelených finančných prostriedkov po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzame v tabuľke Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov pre rozvojový projekt ZDRAVIE NA TANIERI 2012.

     Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľovi prostredníctvom krajského školského úradu zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Škola, ktorej súčasťou je zariadenie školského stravovania je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku