Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2012

     Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2012 a záverov Správy zo záverečného seminára schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2012.

     Súčasťou vyhodnotenia je návrh prioritných tém pripravovanej Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2013 a predpokladaný objem finančných prostriedkov.

formát pdf  Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2012

Zverejnenie výsledkov Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu propagácie OVP 2012     

     V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2012 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v určenom termíne predložených 15 projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy.

     Z predložených projektov bolo vyradených 11 projektov, ktoré nesplnili podmienky výzvy. Najčastejšími dôvodmi na vyradenie projektov bolo prekročenie 7% absolventskej miery nezamestnanosti propagovaných odborov vzdelávania a nepreukázanie zabezpečenia najmenej 5% celkových nákladov na realizáciu projektu z vlastných zdrojov a 10% nákladov na realizáciu projektu od zamestnávateľa.

     Z hodnotených 4 projektov boli dňa 19. apríla 2012 Komisiou pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania vybrané 4 projekty propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania pre rok 2012, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku