Nezamestnanosť absolventov stredných škôl

Aký je rozsah nezamestnanosti a aké je jej riziko pre absolventa strednej školy? Ako sa vyvíja situácia v uplatnení na trhu práce, kde sa zlepšuje, kde sa zhoršuje? Ako mladú populáciu zasahuje dopad ekonomickej krízy? Ktoré študijné alebo učebné odbory sú „perspektívnejšie“? Kde sa na absolventskej nezamestnanosti najvýraznejšie podpisujú regionálne disparity?

Odpovede na tieto otázky nájdete v Aktuálnych analýzach nezamestnanosti absolventov stredných škôl, ktoré pripravuje Centrum vedecko-technických informácií.

Materiály využívajú zdroje dát o nezamestnanosti, ktoré zhromažďuje Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny a údajov o absolventoch škôl z Centra vedecko-technických informácií SR. Relevantné ukazovatele sú vykazované v pravidelných časových (mesačných, štvrťročných alebo polročných) intervaloch podľa jednotnej metodiky. Dáta sú teda časovo kompatibilné, je možné ich porovnávať a získavať tak spoľahlivé informácie o dynamike a trendoch vývoja.
Skočiť na začiatok stránky