Aktuálne témy

 • Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia
 • Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19
 • Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách
 • Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie kvality pohybových aktivít detí na základných školách počas pandémie COVID 19
 • Formulár na komunikáciu s riaditeľmi škôl Covid - školský semafor
 • Podpora pre školy ako zvládnuť prechod na dištančné vzdelávanie
 • Sprievodca školským rokom 2020/2021
 • Letná škola 2020
 • Smernica o didaktických prostriedkoch
 • Dodatok č. 8 ku ŠVP pre základné školy
 • Dodatok č. 7 k ŠVP pre základné školy
 • Podpora udržania zamestnanosti v materských školách - aktualizované (3. 9. 2020)
 • Špeciálna výzva pre mládežnícke organizácie – nový termín prijímania žiadostí
 • Informačná platforma o brexite
 • Preukazovanie bezúhonnosti PZ a OZ - aplikačná pomôcka
 • Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy – výzva
 • Dodatok č. 1 k VP pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie
 • Dodatky k ŠVP pre školy národnostných menšín
 • Vzdelávací štandard rusínskeho jazyka a literatúry pre stredné školy
 • Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/20
 • Dodatok č. 3 k ŠVP „RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“
 • Dodatok č. 2 k VP pre žiakov ZŠ so ŠVVP
 • Platové tarify v školstve od 1. 1. 2020
 • Hľadáme hodnotiteľov pre OP Ľudské zdroje
 • Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov
 • Dodatok č. 1 k VP pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • Ochrana osobných údajov v rezorte školstva
 • Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 + dodatky
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku