Štátne vzdelávacie programy

     Štátne vzdelávacie programy vymedzujú všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania. Štátne vzdelávacie programy sú východiskom pre vytvorenie školských vzdelávacích programov škôl, kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby.
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo tieto štátne vzdelávacie programy:
  • Dodatok č. 3 k ŠVP pre gymnáziá
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku