» Regionálne školstvo » Školské stravovanie

Školské stravovanie


Projekt „HOVORME O JEDLE“   

    Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n. o., v termíne od 16. – 20. októbra 2017 piaty ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „HOVORME O JEDLE“. Aktivita je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike.

     Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

      Projekt „HOVORME O JEDLE“ je realizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornú garanciu nad piatym ročníkom prevzali  Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky a Štátna veterinárna a potravinová správa. Projekt finančne podporili UniCredit Bank a Mliečny fond.
 
     Odporúčame riaditeľom škôl a školských zariadení zapojiť sa do súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE a využiť tak možnosť hrať o zaujímavé ceny.
Zaregistrujte svoju školu v termíne od 14. 9. 2017 do 15. 10. 2017. Registračný formulár spolu s ostatnými podrobnými informáciami o aktivitách „HOVORME O JEDLE“ nájdete na stránke: www.opotravinach.sk.

formát pdf
Hovorme o jedle
 


Finančné pásma pre školské stravovanie

     Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Uvedené zmocnenie vyplýva pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
      Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania pripravuje, MŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni.
      Pri stanovení finančného pásma na nákup potravín  na jedno jedlo  sa určuje jednotné finančné pásmo pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov (zamestnanci a iné fyzické osoby) okrem stravníkov s diétnym stravovaním a žiakov športových škôl.

formát pdf Materiálno–spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (aplikácia princípov) s účinnosťou od 01.09.2016
formát zip Materiálno–spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie – aktualizácia 2016
formát zip Úprava pôvodných receptúr 2016
formát zip Úprava vybraných materiálno–spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie 2011 - 2015
formát pdf Materiálno–spotrebné normy a receptúry, pre školské stravovanie (aplikácia princípov) s účinnosťou od 01.09.2015
formát zip Dodatok k MSN pre ŠS 2015
formát zip Úprava pôvodných MSN 2015
formát pdf Metodika k materiálno-spotrebným normám a receptúram, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie súčinnosťou od 01.09.2014
formát zip Aktualizácia Materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie 2014 s účinnosťou od 01.09.2014
formát pdf Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo pre zariadenia školského stravovania s celoročnou nepretržitou prevádzkou s účinnosťou od 01.09.2014
formát pdf Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 1.9.2011 (aktualizované)
formát pdf Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 1.9.2011 pre diétne stravovanie (aktualizované)
formát pdf Finančné pásma nákladov na nákup potravín pre stravníkov športových tried a športových škôl od 1.1.2011
formát pdf Materiálno-spotrebné normy a receptúry, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť na rok 2011
formát pdf Register materiálno-spotrebných noriem a receptúr na rok 2011
formát pdf Materiálno – spotrebné normy a receptúry, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie 2011 – aktualizácia princípov aplikácií
formát zip Aktualizované receptúry
formát zip Aktualizované receptúry 2012

Národný projekt e-model HACCP a metrologický program pre zariadenia školského stravovania

     Výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 16.decembra 1997 číslo 557/1998-100 Potravinový kódex Slovenskej republiky, ôsma hlava, § 256 písm. b, § 257 a 258 definuje princípy podmienok správnej výrobnej praxe s tým, že výrobca potravín a primerane aj osoby oprávnené na podnikanie, ktoré manipulujú s potravinami alebo uvádzajú potraviny do obehu, sú povinní rešpektovať tieto podmienky. Podľa § 26,ods.4, písm. c) zákona NR SR č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania (vrátane prevádzkovateľov zariadení školského stravovania) povinní postupovať podľa Zásad správnej výrobnej praxe. Podobne sú povinní dodržiavať Zásady správnej výrobnej praxe v zmysle ustanovení vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania a vyhlášky MŠVV a Š SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania. Tieto povinnosti sú tiež uvedené v čl.5 a 8 ods.1 Nariadenia (ES) číslo 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín.

     V zariadeniach školského stravovania boli od roku 1991 postupne zavádzané a uplatňované Zásady správnej výrobnej praxe vrátane HACCP. Väčšina doteraz publikovaných materiálov k tejto problematike bola spracovaná síce na vysokej odbornej teoretickej úrovni, často však pre prevádzkovateľov zariadení veľmi nezrozumiteľne. Všetky dostupné príručky a publikácie boli vypracovávané všeobecne pre rôzne typy zariadení spoločného stravovania a nezohľadňovali špecifiká výroby pokrmov v školskom stravovaní. V praxi dochádzalo k nejednotnej a často subjektívnej interpretácii hlavných zásad HACCP, čo v konečnom dôsledku svedčí o ich nepochopení a následne ich nesprávnom uplatňovaní.

     MŠVVaŠ SR podľa §14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva metodickú príručku e-model HACCP a metrologický program pre zariadenia školského stravovania ako záväznú dokumentáciu podľa vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.