Kontakt

Od 1.3.2021 z odboru koordinácie vedy a techniky na vysokých školách sa v rámci sekcie vedy a techniky vytvoril útvar koordinácie vedy a techniky na vysokých školách (s 2 pracovníkmi bez priameho vedúceho zamestnanca), ktorý sídli na 5. poschodí budovy CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava.

Korešpodenčná adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
útvar koordinácie vedy a techniky na VŠ - sekcia vedy a techniky
Stromová 1
813 30  Bratislava

Mgr. Robert Ševčík, PhD.
generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky

Mgr. Jozef Maculák
VEGA a KEGA
útvar koordinácie vedy a techniky na vysokých školách
tel. č.: 02/59 374 755
e-mail: jozef.maculak@minedu.sk

Mgr. Miriama Fabianová
VEGA
útvar koordinácie vedy a techniky na vysokých školách
tel. č.: 02/59 374 756
e-mail: miriama.fabianova@minedu.sk


On-line systém e-VEGA

Systém e-VEGA prevádzkovaný MŠVVaŠ SR a SAV slúži na elektronické podávanie žiadostí o dotáciu VEGA a správu projektov. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľský kolektív, členov komisií VEGA, posudzovateľov projektov, ako aj správcov projektov.

On-line systém e-KEGA

Systém e-KEGA na Portáli vysokých škôl slúži na elektronické podávanie žiadostí o dotáciu KEGA a správu projektov. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľský kolektív, členov komisií KEGA, posudzovateľov projektov, ako aj správcov za vysoké školy.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku