Kontakt

Od 1.3.2021 z odboru koordinácie vedy a techniky na vysokých školách sa v rámci sekcie vedy a techniky vytvoril útvar koordinácie vedy a techniky na vysokých školách (s 2 zamestnancami), ktorý sídli na 5. poschodí budovy CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava. Na základe poverenia p. ministra administratívno-organizačná a procesná podpora súvisiaca s činnosťou grantových systémov VEGA a KEGA sa od roku 2021 zabezpečuje v spolupráci so zamestnancami CVTI SR. Z dôvodu zmiešaného zloženia správcov agendy VEGA a KEGA v rezorte školstva je potrebné posielať poštu na korešpondenčnú adresu bez uvedenia konkrétneho mena.

Korešpondenčná adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
útvar koordinácie vedy a techniky na VŠ - sekcia vedy a techniky
Stromová 1
813 30  Bratislava

Mgr. Robert Ševčík, PhD.
generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky

Mgr. Jozef Maculák
útvar koordinácie vedy a techniky na vysokých školách
tel. č.: 02/59 374 755
e-mail: jozef.maculak@minedu.sk

Ing. Marek Marák
tajomník komisií KEGA č. 2 a 4 a VEGA č. 1 a 13
tel. č.: 02/59 374 756
e-mail: marek.marak@minedu.sk

Ing. Stanislav Jursa
tajomník komisií KEGA č. 1 a 3 a VEGA č. 6 a 9
tel. č.: 02/59 374 753
e-mail: stanislav.jursa@cvtisr.sk

Mgr. Silvia Kozmonová
tajomníčka komisií VEGA č. 2, 3, 4, 7 a 8
tel. č.: 02/59 374 759
e-mail: silvia.kozmonova@cvtisr.sk

Mgr. Katarína Komáromyová
tajomníčka komisií VEGA č. 5, 10, 11 a 12
tel. č.: 02/59 374 758
e-mail: katarina.komaromyova@cvtisr.sk


On-line systém e-VEGA

Systém e-VEGA prevádzkovaný MŠVVaŠ SR a SAV slúži na elektronické podávanie žiadostí o dotáciu VEGA a správu projektov. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľský kolektív, členov komisií VEGA, posudzovateľov projektov, ako aj správcov projektov.


On-line systém e-KEGA

Systém e-KEGA na Portáli vysokých škôl slúži na elektronické podávanie žiadostí o dotáciu KEGA a správu projektov. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľský kolektív, členov komisií KEGA, posudzovateľov projektov, ako aj správcov za vysoké školy.

 

Skočiť na začiatok stránky