Kontakt

Správu agendy VEGA a KEGA vykonáva útvar koordinácie vedy a techniky na vysokých školách (s 2 zamestnancami) v rámci sekcie výskumu a vývoja, ktorý sídli na 5. poschodí budovy CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava. Na základe poverenia p. ministra administratívno-organizačná a procesná podpora súvisiaca s činnosťou grantových systémov VEGA a KEGA sa od roku 2021 zabezpečuje v spolupráci so zamestnancami CVTI SR. Z dôvodu zmiešaného zloženia správcov agendy VEGA a KEGA v rezorte školstva je potrebné posielať poštu na korešpondenčnú adresu bez uvedenia konkrétneho mena.

Korešpondenčná adresa:
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
útvar koordinácie vedy a techniky na VŠ - sekcia výskumu a vývoja
Stromová 1
813 30  Bratislava

Mgr. Robert Ševčík, PhD.
generálny riaditeľ sekcie výskumu a vývoja

Mgr. Jozef Maculák
útvar koordinácie vedy a techniky na vysokých školách
tel. č.: 02/59 374 755
e-mail: jozef.maculak@minedu.sk

KEGA, VEGA (pre rezort školstva) - administrátori/tajomníci komisií:    

Ing. Marek Marák
tajomník komisií KEGA č. 2 a VEGA č. 1, 13
tel. č.: 02/59 374 756
e-mail: marek.marak@minedu.sk

Ing. Stanislav Jursa
tajomník komisií KEGA č. 1, 3 a VEGA č. 6, 9
tel. č.: 02/59 374 753
e-mail: stanislav.jursa@cvtisr.sk

Mgr. Silvia Kozmonová
tajomníčka komisií VEGA č. 2, 3, 4 a KEGA č. 4
tel. č.: 02/59 374 759
e-mail: silvia.kozmonova@cvtisr.sk

Mgr. Katarína Komáromyová
tajomníčka komisií VEGA č. 10, 11, 12
tel. č.: 02/59 374 758
e-mail: katarina.komaromyova@cvtisr.sk

Ing. Mário Buga
tajomník komisie VEGA č. 5, 7, 8
tel. č.: 02/59 374 757
e-mail: mario.buga@cvtisr.sk


Online systém e-VEGA

Systém e-VEGA prevádzkovaný MŠVVaM SR a SAV slúži na elektronické podávanie žiadostí o dotáciu VEGA a správu projektov. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľský kolektív, členov komisií VEGA, posudzovateľov projektov, ako aj správcov projektov.


Online systém e-KEGA

Systém e-KEGA na Portáli vysokých škôl slúži na elektronické podávanie žiadostí o dotáciu KEGA a správu projektov. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľský kolektív, členov komisií KEGA, posudzovateľov projektov, ako aj správcov za vysoké školy.

 

Skočiť na začiatok stránky