55. zasadnutie Akreditačnej komisie

  • Dátum: 21.10.2010

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca sa zúčastní v piatok 22. októbra 2010 v Novom Smokovci na rokovaní Akreditačnej komisie (AK). Predmetom 55. zasadnutia AK bude jej vyjadrenie k študijným programom, habilitačným a vymenúvacím konaniam, ako aj k organizačným zmenám fakúlt (zmena názvu).  Komisia sa bude zaoberať tiež overovaním výsledkov opatrení prijatých Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na jej začlenenie medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy.
     Okrem iného bude na stretnutí vyhodnotená aj problematika poskytovania vysokoškolského vzdelávania vysokými školami v SR mimo ich sídla, resp. sídla fakulty, vrátane zahraničia. Do rokovacieho poriadku je zaradený aj návrh na zmeny v stálych pracovných skupinách, podľa ktorého má každý predseda navrhnúť na vymenovanie za svoju pracovnú skupinu dvoch členov zo zahraničia. Tí by mali byť významnými odborníkmi v oblasti výskumu, do ktorej sú navrhovaní. 

Miesto a termín zasadnutia: Nový Smokovec, hotel PALACE, 20. - 22. októbra 2010.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku