Október 2011

Suma príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - upravený rozpočet na rok 2011 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčet:

  • súčinu výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2011 (90€) a dvoch tretín počtu žiakov zo SZP podľa Eduzberu k 15.9. 2010 a
  • súčinu výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2011 (90€) a jednej tretiny počtu žiakov zo SZP podľa Eduzberu k 15.9. 2011

Krajský školský úrad poskytne príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  podľa rozpisu upraveného rozpočtu na rok 2011 prostredníctvom zriaďovateľov škôl.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku