Navigácia

Vyhlásenie výzvy „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2024“

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že na rok 2024 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2024“ vo výške 10 000,- Eur.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Oblasťou zamerania výzvy sú aktivity určené na podporu vzdelávania detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám v ich materinskom jazyku podľa plnenia záväzkov SR k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov. Projekt má za cieľ podporiť prípravné aktivity na realizáciu výučby jazyka národnostnej menšiny (chorvátsky, poľský, rusínsky, rómsky, ukrajinský, nemecký, český alebo bulharský jazyk) a na samotnú realizáciu výučby jazyka národnostnej menšiny.

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený nižšie pod výzvou spolu s Postupom pri predkladaní  žiadostí.

Na výzvu bolo vyčlenených 10 000,- Eur. Maximálna výška príspevku pre  jedného žiadateľa je 2 000,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných škôl a stredných škôl s národnostnými triedami (školy s  vyučovaním jazyka národnostnej menšiny) alebo s vyučovacím jazykom slovenským.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky