Navigácia

Vyhlásenie výzvy „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2024“

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že na rok 2024 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora regionálnej a  multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2024“ vo výške 50 000,- Eur.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Oblasťou podpory sú aktivity formujúce vzťah k histórii, kultúre, tradíciám; historické fakty vlastného regiónu zamerané na spolužitie národnostných menšín, aktivity prispievajúce k spolunažívaniu detí rôznych národnostných menšín a majority, aktivity zamerané na podporu národnostnej identity, spoznávanie a zachovanie tradičnej kultúry s dôrazom na ich miestny a regionálny charakter (hudobné, tanečné, divadelné, výtvarné ako aj remeselnícke aktivity).

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený nižšie pod výzvou spolu s Postupom pri predkladaní žiadostí. 

Na výzvu bolo vyčlenených 50 000,- Eur. Maximálna výška príspevku pre jedného žiadateľa je 2 000,- Eur. Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia národnostných základných, špeciálnych základných a stredných škôl a národnostných tried (ZŠ, ŠZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny) zaradených do siete škôl a školských zariadení SR (ďalej len „žiadateľ“). Ak je žiadateľom zriaďovateľ základnej školy alebo strednej školy  s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny je dôležité uviesť počet žiakov učiacich sa jazyk národnostnej menšiny.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky