Navigácia

Aktívna škola

Aktívna škola je projekt MŠVVaŠ SR, ktorý reaguje na celospoločenský problém nedostatku pohybu a s ním súvisiaci rastúci trend obezity, chronických neprenosných ochorení a duševného zdravia.

 

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvantitu a kvalitu pohybových aktivít žiakov a žiačok na základných a stredných školách, zaradených do sústavy škôl prostredníctvom zavedenia a manažovania kvality konceptu Aktívnej školy.

Druhotným cieľom projektu je vytvoriť jednotnú platformu, ktorá združuje všetky pohybové aktivity na školách pod jedno označenie „Aktívna škola“, a bude slúžiť na:

a) vzájomnú komunikáciu medzi MŠVVaŠ SR a jednotlivými Aktérmi Aktívnej školy,

b) propagáciu pohybovej aktivity v spoločnosti ako súčasti zdravého životného štýlu detí a mládeže,

c) informovanie a šírenie osvety o pozitívnom vplyve pohybových aktivít žiakov a zdravého životného štýlu medzi Aktérmi Aktívnej školy a verejnosťou,

d) plánovanie, koordinovanie a prípravu projektov a aktivít jednotlivých Aktérov Aktívnej školy s cieľom podporiť hlavný cieľ projektu,

e) prípravu na možné dodatočné financovanie a odmeňovanie škôl, učiteľov a riaditeľov na základe Skóre aktívnej školy,

f) vzájomnú spoluprácu všetkých Aktérov Aktívnej školy.

Viac o koncepte Aktívna škola sa dozviete na osobitne vytvorenej stránke www.aktivnaskola.sk

 

Skočiť na začiatok stránky