Navigácia

Jazykový kurz - podporné opatrenie

Podľa § 8c ods. 1 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo v rámci dohodovacieho konania so zriaďovateľom na jeho žiadosť upraviť objem pridelených normatívnych finančných prostriedkov na podporné opatrenie, ktorým je poskytovanie kurzu vyučovacieho jazyka školy alebo inej podpory pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy.

Cieľom podporného opatrenia je podpora pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka školy u detí/žiakov, ktorých materinský jazyk sa líši od vyučovacieho jazyka školy, ktorú navštevujú a u detí/žiakov, ktorých znalosť vyučovacieho jazyka školy je nižšia ako veku primeraná znalosť vyučovacieho jazyka školy. Jazyková podpora má deťom/žiakom zabezpečiť rýchlejšie osvojenie si vyučovacieho jazyka školy a následne úspešnejšie absolvovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Pre školský rok 2023/2024 ministerstvo pridelí finančné prostriedky na základný a rozširujúci jazykový kurz pre deti cudzincov podľa § 146 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V nasledujúcich školských rokoch bude ministerstvo v závislosti od zdrojových možností kapitoly prideľovať finančné prostriedky aj na: jazykový kurz pre deti a žiakov cudzincov, ktorým sa poskytuje jazykový kurz nad rámec základného a rozširujúceho; na jazykový kurz detí a žiakov, ktorí majú občianstvo SR, odlišný materinský jazyk a potrebujú podporu pri jeho osvojení a na jazykový kurz detí a žiakov, ktorí sa dlhodobo vzdelávali v inom jazyku a potrebujú podporu pri osvojovaní si vyučovacieho jazyka.

V prílohe uvádzame žiadosť školy a žiadosť zriaďovateľa na pridelenie finančných prostriedkov na podporné opatrenie – jazykový kurz.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky