Navigácia

Národný projekt „Digitálna transformácia vzdelávania a školy“ sa naplno rozbieha

Ako budovať trvalo udržateľný systém podpory digitálnej transformácie vzdelávania? Na túto výzvu sa zameriava nový Národný projekt Digitálna transformácia vzdelávania a školy” (DiTEdu). Na základe výskumu priamo v školách a vyhodnocovania relevantných dát bude poskytovaná adresná podpora každej škole na Slovensku, ktorá prejaví záujem. Školy budú mať k dispozícii metodické materiály, vzdelávacie programy pre školských digitálnych koordinátorov, učiteľov aj riaditeľov. V pláne je tiež adaptácia rámca EÚ DigCompEdu do vzdelávania pedagógov a odborných zamestnancov. Súčasťou budovania podpory je vznik Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania v akademickom prostredí.

ilustračný obrázok

Projekt je financovaný z európskych štrukturálnych fondov cez Program Slovensko. Prijímateľom NFP sa stal Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) v spolupráci s partnermi z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Univerzity Komenského v Bratislave (UK) a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a mládeže SR (MŠVVaM). Realizácia prvých aktivít začala už v septembri 2023, ukončenie projektu je plánované na 31. augusta 2028.

Zámery DiTEdu reflektujú dynamické zmeny, ktoré do spoločnosti prináša digitálna éra. V tomto zmysle  národný projekt  vychádza zo strategického dokumentu MŠVVaM Program informatizácie školstva do roku 2030.

„Pre úspech národného projektu bude kľúčovou digitálna transformácia vzdelávania na jednotlivých školách, ich sieťovanie naprieč celým Slovenskom aj v rámci regiónov. Chceme vybudovať udržateľný systém  podpory škôl a učiteľov na ceste k digitálnej excelencii, v ktorom bude pre aktérov vzdelávania poskytovaná profesionálna kontinuálna podpora, vzdelávanie a zdroje v súlade s najnovšími trendami v digitálnom vzdelávaní,“ hovorí Ján Hrinko, poverený generálny riaditeľ NIVaM.

Jedným z pilierov pre udržateľný systém podpory digitálnej transformácie vzdelávania v rámci projektu DiTEdu aj po jeho ukončení je vznik Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV), s pracoviskami na UPJŠ a na UK. Do výskumných a vzdelávacích aktivít budú  zapojení experti z ďalších vysokých škôl,  NIVaM a praxe.

Podpora digitálnej transformácie vzdelávania je v projekte DiTEdu  rozdelená do 9 podaktivít:

  1. Vzdelávanie a permanentná metodická podpora školských digitálnych koordinátorov (ŠDK)
  2. Adaptácia rámca EÚ DigCompEdu do pregraduálneho vzdelávania a vzdelávania v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ
  3. Tvorba a využívanie metodických materiálov pre podporu digitálnej transformácie vzdelávania
  4. Vytvorenie spolupracujúcej komunity s ďalšími organizáciami a útvarmi rezortu školstva, akademickou obcou, základnými a strednými školami, orgánmi verejnej správy a samosprávy, inými subjektmi a občianskou verejnosťou v oblasti využitia a výmeny skúseností odborníkov z praxe v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania
  5. Tvorba analýz, expertíz, štandardov, odporúčaní, kritérií a mechanizmov pre implementáciu opatrení v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania
  6. Realizácia a podpora edukačného výskumu v oblasti digitálnej transformácie vzdelávania
  7. Príprava, realizácia a certifikácia kvality vzdelávacích obsahov, pedagogických postupov a škôl digitálnej excelencie
  8. Experimentálne overenie nového študijného odboru Gymnázium so zameraním na informatiku
  9. Popularizačné aktivity a podpora spoločenského povedomia o potrebách digitálnej transformácie vzdelávania

 

DiTEdu má za sebou úspešný štart

Aktivity projektu sa rozbehli už od schválenia zámeru projektu dňa 7.9.2024. Vo väzbe na národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 sa od septembra realizuje  vzdelávanie a metodická podpora pre školských digitálnych koordinátorov. „Spolu v troch behoch inovačného vzdelávania je aktuálne 385  a v Klube digitálnych koordinátorov 590 frekventantov. Rozbehli sme podporu pre riaditeľov škôl. V rámci Klubu riaditeľov realizujeme v tomto období oblastné stretnutia (čajovne), ktoré  sú zamerané na  efektívne riadenie školy aj vo väzbe na digitálnu transformáciu vzdelávania. Podpora pre učiteľov ZŠ a SŠ začala prostredníctvom  Klubov učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov. ide o workshopy (prezenčne alebo online), ktoré sú zamerané na inovatívne vyučovanie a sieťovanie.  Je to priestor na inšpiratívne diskusie, nové nápady,  či zdieľanie postrehov z výučby v kruhu ľudí s rovnakým zameraním,“ hovorí Veronika Hubeňáková z NCDTV.

Odborné tímy NCDTV v súčasnosti pracujú na príprave experimentálneho overovania nového študijného odboru „Gymnázium so zameraním na informatiku“. Výučba sa začne od 1.9.2024 na vybraných 10 gymnáziách. V príprave sú aj programy inovačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov vo väzbe na rámec EÚ  DigCompEdu a programy vzdelávania pre pracovníkov s mládežou.

Bližšie informácie o národnom projekte DiTEdu sú na webových stránkach https://nivam.sk/np-ditedu/ a https://www.ncdtv.sk/.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky