Navigácia
Skočiť na obsah

Často kladené otázky

Môže žiak navštevovať viac základných umeleckých škôl?

Áno, avšak na  účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka základnej umeleckej školy uviesť do zberu údajov len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej školy v jednej základnej umeleckej škole. Vzhľadom na uvedené, ak žiak vo veku 5 až 25 rokov navštevuje viac základných umeleckých škôl, zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej základnej umeleckej škole, pre ktorú sa rozhodne na započítanie žiaka do zberu údajov najneskôr do 15. septembra kalendárneho roka. Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy svojmu zriaďovateľovi.

 

Čestné vyhlásenie pre zber údajov obsahuje:

a) identifikačné údaje o žiakovi; meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu pobytu a druh pobytu,

b) identifikačné údaje o zákonnom zástupcovi, ak nejde o plnoletú osobu, o zástupcovi zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody, ak poskytol súhlas na započítanie do zberu údajov; meno a priezvisko, adresu pobytu a druh pobytu, kontaktný údaj,

c) názov základnej umeleckej školy, ktorú žiak bude navštevovať,

d) vyhlásenie, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytuje len jednej základnej umeleckej škole.

Zriaďovateľ je následne povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnej obci najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka.

 

Na koho sa obrátiť v prípade ďalších otázok?

Podrobnejšie informácie o postupe prihlásenia sa na štúdium v základnej umeleckej škole aj o samotnom štúdiu môže poskytnúť:

  • konkrétna základná umelecká škola,
  • príslušný školský úrad obce,
  • príslušný regionálny úrad školskej správy.

 

Skočiť na začiatok stránky