Navigácia

Často kladené otázky/FAQ

Účelom tohto dotazníka je získanie potrebných údajov o existujúcom stave digitálneho vybavenia a sieťového vybavenia na základných a stredných školách na SR pre Investíciu 1 v rámci Komponentu 7 „Vzdelávanie pre 21. storočie“ Plánu obnovy a odolnosti SR prostredníctvom projektov Digitálne vybavenie škôl a Digitálna infraštruktúra škôl. Hlavným cieľom Investície 1 Komponentu 7 (ďalej aj „I1K7“) je budovať vybranú digitálnu infraštruktúru a digitálne vybavenie vo všetkých základných a stredných školách, ktorá je dôležitá pre úspešnú digitálnu transformáciu vzdelávania.

Všetky základné a stredné školy majú preto jedinečnú príležitosť zapojiť sa do projektu a vytvoriť tak moderné vzdelávacie prostredie pre svojich žiakov aj učiteľov.  

Hoci vyplnenie dotazníka nie je povinné, odporúčame Vám zúčastniť sa na jeho dôkladnom vyplnení.

Účasť v tomto dotazníku je dôležitá na zabezpečenie toho, aby Vaša škola zostala súčasťou procesu distribúcie vybavenia v projektovom zámere. Neúčasť môže mať za následok, že Vaša škola nedostane potrebné vybavenie, ktoré môže mať výrazný dopad na budúcu prevádzku a funkčnosť Vašej vzdelávacej inštitúcie a v neposlednom rade nevyužijete možnosť ušetriť finančné zdroje z vášho rozpočtu.

Údaje, ktoré sú školami na pravidelnej báze vypĺňané do RIS-u sú v rámci projektu brané do úvahy a pred-vyplnené v dotazníku. S údajmi sa teda pracuje a sú pre nás veľmi dôležité. V prípade, že pred vyplnené údaje sú správne škola ich odoslaním dotazníka potvrdí.

Dotazník obsahuje aj rozšírenejšiu množinu údajov, ktoré je pre potreby projektu a plánovaného verejného obstarávania (ďalej aj „VO“) nevyhnutné zozbierať.

Z pohľadu aktuálnosti a rozsahu údajov je potrebné aktualizovať a rozšíriť zber údajov. Zároveň tento dotazník zbiera údaje nielen pre digitálne vybavenie ale aj pre sieťové vybavenie škôl.

Áno. V prípade, že sa škola zapojila do projektu edIT a už dostala (alebo ešte očakáva) digitálne vybavenie a z dotazníka vyplynie, že existujúce vybavenie nepokrýva potreby stanovené na základe vstupnej úrovne založenej na modeli „vysoko vybavenej a prepojenej učebne” (highly-equipped and connected classroom HECC), škola môže očakávať aj ďalšie vybavenie od ministerstva školstva.

Zároveň, tento projekt má v zámere poskytnúť rozšírenejšiu množinu digitálneho a sieťového vybavenia ako projekt edIT. Môže sa teda stať, že základná úroveň pre vybavenie poskytnuté z edIT bola naplnená, ale z dotazníka vyplynie potreba na doplnenie iného druhu vybavenia.

Cieľ projektov Digitálne vybavenie škôl a Digitálna infraštruktúra škôl je dovybavenie škôl širšou množinou vybavenia pre žiakov, učiteľov, vybavenia tried a školy. Medzi plánované vybavenie patria okrem iného: licencie Office365 A3 pre učiteľov a študentov (alebo obdobné), notebooky pre učiteľov, tablety pre žiakov, PC do učební informatiky, tabule, projektory, projekčné plátna, veľkokapacitné tlačiarne, sieťové vybavenie a ďalšie.

Predmetom projektu je nákup sieťových prvkov vybavenia, LAN a WiFi pre učiteľov a žiakov s pokrytím celej školy, pričom bude potrebné pripraviť budovy aj po technickej stránke – rozvody dátových káblov. Školy vďaka projektu získajú prístup k vysokorýchlostnej vnútornej sieti ako nevyhnutnému predpokladu pre plnú digitálnu vybavenosť na vstupnej úrovni.

Pripojenie budovy školy na internet nie je súčasťou tohto projektu.

Na základe výsledkov dotazníkového prieskumu na školách vybaví rezort školstva učiteľov, žiakov a školu potrebným digitálnym vybavením podľa ich reálnych potrieb a bude dohliadať nad odovzdaním vybavenia  do prevádzky, čo je potrebné pre všetky školy vykonať najneskôr do konca roka 2025.  

Obstaranie a dodávka digitálnej techniky a sieťového vybavenia pre ktoré je tento zber dát a spolupráca škôl mimoriadne dôležitá, bude prebiehať ako ďalšia fáza projektov, po ukončení fázy Zberu údajov o súčasnom stave vybavenia.

Dotazník na vyplnenie dostane každá škola, ktorá má pridelený unikátny identifikátor EDUID a vypĺňa ho za seba a za všetky sebe podradené celky, ktoré NEmajú vlastný jedinečný identifikátor EDUID.

Otázky v dotazníku sú smerované na zariadenia/vybavenia, ktorými škola disponuje. Rozumie sa tým počet zariadení vo vlastníctve príslušnej školy, ktorá vypĺňa dotazník (zariadenie/vybavenie nie je v prenájme alebo poskytované v rámci nejakej služby napr. projekt EDUNET). Medzi zariadenia sú započítavané aj tie, ktoré sú vo vlastníctve jej nadradenej resp. kmeňovej školy, pričom ich táto jednoznačne poskytla Škole (nadradená resp. kmeňová škola, ktorá vlastní tieto zariadenia, ich nevykazuje v odpovediach vo svojom dotazníku - pod svojím EDUID).

V prípade, že sa jedná o elokované pracoviská (ďalej aj „EP“), ktoré majú pridelené vlastné EDUID, tieto pracoviská vypĺňajú dotazník samé za seba (každá škola, ktorá má vlastné EDUID dostane vlastný dotazník).

V prípade, že sa jedná o EP, ktoré nemá vlastné EDUID, ale nachádza sa napr. v inej budove, škola zahrnie informácie o vybavení na tomto EP do jedného spoločného dotazníka.

V prípade, že škola zdieľa niektoré priestory, alebo zariadenia/vybavenie s inou školou, je potrebné zabezpečiť, že sa uvádzaný priestor, alebo zariadenia/vybavenie nezapočíta viackrát. Inými slovami, každý priestor, alebo zariadenie, musí byť pre účely tohto dotazníka pridelený jednej škole. V prípade zdieľaných priestorov/zariadení (napr. učebňa informatiky) sa musia školy/riaditelia dohodnúť, ktorá škola si priestor/zariadenie započíta. Príklad: Budova školy ma 10 tried ktoré zdieľajú dve školy A,B každá s vlastným EDUID. Škola A vyplní 3 triedy a škola B vyplní 7 tried. V prípade že by školy nahlásili počty duplicitne išlo by a dvojité financovanie ktoré sa bude kontrolovať.

Pred záväzným obstaraním dostane škola na schválenie objednávku s počtom a druhmi zariadení, ktoré vyplynuli z vyplnenia dotazníka.

Parametre dodávaného zariadenia budú nastavené plošne ministerstvom školstva vo fáze VO tak, aby digitálna a sieťová vybavenosť dosiahla vstupnú úroveň IKT vybavenia, ktorá je založená na modeli „vysoko vybavenej a prepojenej učebne” (highly-equipped and connected classroom HECC).

Forma verejného obstarávania (VO) bude záležať na type obstarávaného vybavenia. Aktuálne je plánované VO centrálne, pomocou dynamického nákupného systému. Forma VO môže byť v nadchádzajúcich fázach projektu upravená.

Digitálne vybavenie zaobstarané vďaka investícií 1 - Investície do digitalizácie v školách, zostane vo vlastníctve školy.

Oprávnenými subjektami v rámci projektov Digitálna infraštruktúra na školáchDigitálne vybavenie na školách sú základné a stredné školy. Školské zariadenia ako napr. internáty nie sú oprávnenými subjektami.

Nakoľko sa jedná o projekt z Plánu obnovy a odolnosti, tento projekt podlieha kontrole zo strany Európskej komisie. Následkom toho bude potrebná spolupráca škôl pri kontrole počtov zariadení, ktoré boli v rámci analýzy určené ako chýbajúce pre dosiahnutie stanoveného štandardu.

Áno, v rámci vypĺňania údajov sa započítavajú aj údaje vzťahujúce sa pre 0-tý (prípravný) ročník.

Nie, v dotazníku prosím vypĺňajte údaje o AKTUÁLNOM stave. V prípade plánovaných rozširovaní a rekonštrukcií tieto skutočnosti uveďte do poznámky.

V prípade potreby vykonania zmien v už odovzdanom dotazníku je potrebné obrátiť sa na podporu MŠVVaŠ SR pre znovuotvorenie už uzavretého dotazníka. Kontakty, na ktoré sa môžete obrátiť pre pomoc pri vypĺňaní dotazníka a rovnako aj v prípade, že ste dotazník nedostali:

digiedu@minedu.sk

0800 138 033

 

Skočiť na začiatok stránky