Rok 2023

Príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytlo zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) v roku 2023 základným školám, špeciálnym základným školám, stredným školám a špeciálnym stredným školám príspevok na edukačné publikácie.

Z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR sú školy oprávnené obstarávať edukačné publikácie pre všetky predmety.

Ministerstvo školstva v roku 2023 poskytlo školám príspevok na edukačné publikácie v dvoch etapách:

  1. etapa – bola zrealizovaná v máji 2023 podľa výšky príspevku na edukačné publikácie uvedenej v Excel súbore nižšie na tejto webovej stránke.
  2. etapa – bola zrealizovaná v júli 2023 podľa výšky príspevku na edukačné publikácie uvedenej v Excel súbore nižšie na tejto webovej stránke.

Postup pri výbere a nákupe edukačných publikácií z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR

Škola si za príspevok na edukačné publikácie zo ŠR zaobstará výhradne edukačné publikácie zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR, ktorý je zverejnený nižšie na tejto webovej stránke.

Zoznam EP na príspevok zo ŠR bude aktualizovaný o tie edukačné publikácie, ktorým bola od poslednej aktualizácie vydaná doložka. Zoznam bude aktualizovaný k 15. dňu v mesiaci a zverejnený na tejto webovej stránke najneskôr k 20. dňu v mesiaci.

Edukačnú publikáciu, ktorá nie je uvedená v Zozname EP na príspevok zo ŠR, si škola z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR nemôže uhradiť.

Nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 04.12.2023 na účet regionálneho úradu školskej správy (ďalej len „RÚŠS“).

Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na edukačné publikácie zo ŠR je potrebné adresovať na príslušný RÚŠS.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky