Rok 2023

Príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytne zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) v roku 2023 základným školám, špeciálnym základným školám, stredným školám a špeciálnym stredným školám príspevok na edukačné publikácie.

Z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR budú školy zaobstarávať edukačné publikácie pre všetky predmety (základné školy, špeciálne základné školy a 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom okrem cudzích jazykov – tieto školy nakupujú edukačné publikácie pre cudzie jazyky z prostriedkov mechanizmu POO).

Na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky bude z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky poskytnutých približne 3,5 mil. Eur. Zároveň budú školám poskytnuté aj nevyčerpané prostriedky určené na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky v roku 2022.

Konkrétnu výšku príspevku na edukačné publikácie zo ŠR, ktorý bude škole poskytnutý, bude zverejnený v Excel dokumente nižšie na tejto webovej stránke v najbližších dňoch.

Postup pri výbere a nákupe edukačných publikácií z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR

Škola si za príspevok na edukačné publikácie zo ŠR zaobstará výhradne edukačné publikácie zo Zoznamu EP na príspevok zo ŠR, ktorý je zverejnený nižšie na tejto webovej stránke.

Zoznam EP na príspevok zo ŠR bude aktualizovaný o tie edukačné publikácie, ktorým bola od poslednej aktualizácie vydaná doložka. Zoznam bude aktualizovaný k 15. dňu v mesiaci a zverejnený na tejto webovej stránke najneskôr k 20. dňu v mesiaci.

Edukačnú publikáciu, ktorá nie je uvedená v Zozname EP na príspevok zo ŠR, si škola z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR nemôže uhradiť.

Nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 04.12.2023 na účet regionálneho úradu školskej správy (ďalej len „RÚŠS“).

Otázky súvisiace s vyúčtovaním príspevku na edukačné publikácie zo ŠR je potrebné adresovať na príslušný RÚŠS.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky