Zasadalo predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja

11.11.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa 10. novembra 2008 zúčastnil na rokovaní predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). Jednou z hlavných tém bol návrh rozpočtu a vymedzenie úloh agentúry na ďalšie obdobie.
    Ako uviedol minister školstva, APVV musí byť funkčnou časťou systému na podporu výskumu a vývoja na Slovensku a tomu by mali zodpovedať aj jej priority. V najbližších rokoch by sa jej činnosť mala zamerať najmä na vytváranie podmienok na zlepšenie účasti Slovenska v 7. Rámcovom programe EÚ, doktorandské a postdoktorandské programy, ale aj na prenos poznatkov do praxe. Výzvou pre agentúru by malo byť zvýšenie podpory aplikovaného výskumu na polovicu z celkového objemu podpory.
     Za významný zdroj podpory výskumu a vývoja na Slovensku označil minister školstva Ján Mikolaj štrukturálne fondy EÚ. Tieto finančné prostriedky sú zamerané na podporu vedecko-výskumnej infraštruktúry. Členov predsedníctva APVV zároveň informoval o ďalších pripravovaných národných a dopytovo orientovaných projektoch. Prostredníctvom nich bude financované dobudovanie centier excelentnosti pre monotematický základný výskum a vybudovanie nových foriem vedecko-výskumných pracovísk, akými sú výskumno-vývojové centrá pre aplikovaný výskum, vedecko-technologické parky či vedecko-technologické inkubátory.
Fotogaléria

Bratislava 11. november 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku