Navigácia

Výzva na debarierizáciu väčších stredných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre oblasť debarierizácie väčších stredných škôl. Od 24.08.2022 môžu stredné školy s počtom žiakov 275 a viac žiadať o financovanie projektov na debarierizáciu svojich priestorov. Zámerom výzvy je zjednodušiť prístup k vzdelávaniu na stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Neexistencia architektonických bariér by sa v budúcnosti mala stať jedným zo základných predpokladov, aby si svoje štúdium na strednej škole a budúce uplatnenie mohli vyberať nie podľa miery debarierizácie konkrétnej školy, ale predovšetkým podľa svojich záujmov a cieľov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 32 607 212 EUR vrátane DPH. Cieľom vyplývajúcim z Plánu obnovy a odolnosti je debarierizácia aspoň 252 väčších stredných škôl. Maximálna výška finančných prostriedkov pre jednu školu je stanovená na úrovni 130 000 EUR vrátane DPH. Indikatívny zoznam oprávnených žiadateľov môžete nájsť na tomto linku. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu žiadateľ prekladá prostredníctvom elektronického formulára.

Za oprávnené výdavky v rámci výzvy sa považujú výdavky potrebné na zabezpečenie architektonickej a informačnej prístupnosti a bezbariérovosti, najmä stavebné práce a úpravy, obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia súvisiaceho s debarierizáciou, stavebný dozor, projektová dokumentácia, nákup strojov, prístrojov a zariadenia. Celkový zoznam oprávnených/neoprávnených výdavkov je súčasťou výzvy.

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa začína dňom 01.02.2020. Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30.6.2025 a to vrátane týchto dní. Do 30.6.2025 musia byť odstránené architektonické bariéry. Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu môžu byť predkladané priebežne, t. j. žiadateľ ju môže predložiť kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do termínu jej uzavretia. Výzva bude otvorená do vyčerpania celkovej alokácie na ňu vyčlenených finančných prostriedkov. MŠVVaŠ SR zverejňuje priebežné informácie o disponibilnej výške alokácie (a aj jej uzavretí) na svojom webovom sídle.

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.minedu.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k nej.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky