Navigácia

Výzva na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre oblasť odstránenia dvojzmennej prevádzky základných škôl. Od 24.8.2022 môžu základné školy s dvojzmennou prevádzkou žiadať o financovanie projektov na jej odstránenie. Zámerom výzvy je rozšíriť kapacity na základných školách prostredníctvom novostavieb, prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií existujúcich budov. Zároveň je cieľom v obnovených priestoroch dosiahnuť úsporu primárnej energie aspoň na úrovni 30 %. Do konca roka 2026 by mala byť týmto spôsobom odstránená dvojzmenná prevádzka na minimálne 49 základných školách. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 34 610 868 EUR vrátane DPH. Maximálna výška finančných prostriedkov pre jednu novovytvorenú kapacitu je stanovená na úrovni 13 750 EUR vrátane DPH, pričom je žiadateľ povinný realizovať projekt v minimálnej výške 10 novovytvorených kapacít. Indikatívny zoznam základných škôl s dvojzmennou prevádzkou k 15.09.2021 môžete nájsť tomto odkaze.

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu žiadateľ prekladá prostredníctvom elektronického formulára.  

Za oprávnené výdavky v rámci výzvy sa považujú výdavky potrebné na vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory), obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb) za účelom zvýšenia kapacity základných škôl alebo pridruženej infraštruktúry, a obstaranie materiálno-technického vybavenia základných škôl. Celkový zoznam oprávnených/neoprávnených výdavkov je súčasťou výzvy. 

 

Obdobie oprávnenosti výdavkov sa začína dňom 01.02.2020. Obdobie oprávnenosti výdavkov sa končí dňom 30.06.2026 a to vrátane týchto dní. K dátumu 30.04.2026 musí byť  právoplatné vydané kolaudačné rozhodnutie k stavbe (ak relevantné). K dátumu 30.04.2026 musí byť odstránená dvojzmenná prevádzka na základnej škole. K dátumu 30.06.2026 je potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie vydané príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

 

Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu môžu byť predkladané priebežne, t. j. žiadateľ ju môže predložiť kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do termínu jej uzavretia. Výzva bude otvorená do vyčerpania celkovej alokácie na ňu vyčlenených finančných prostriedkov. MŠVVaŠ SR zverejňuje priebežné informácie o disponibilnej výške alokácie (a aj jej uzavretí) na svojom webovom sídle. 

 

Odporúčame potenciálnym žiadateľom priebežne sledovať webové sídlo www.minedu.sk, kde budú zverejňované všetky aktuálne informácie súvisiace s výzvou, vrátane usmernení k nej.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky