Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku

02.06.2008

     Dňa 2. júna 2008 sa podpredseda vlády a minister školstva SR zúčastní na  II. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku (spoločný monitorovací výbor pre operačný program Výskum a vývoj, operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a operačný program Informatizácia spoločnosti).
     Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku bude schvaľovať výročné správy o vykonávaní jednotlivých operačných programov za rok 2007 (t. j.  Výročnú správu o vykonávaní OP Výskum a vývoj z rok 2007;  Výročnú správu o vykonávaní OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2007; Výročnú správu o vykonávaní OP Informatizácia spoločnosti za rok 2007).
     Za OP Výskum a vývoj, ktorého riadiacim orgánom je MŠ SR, bude členom Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku poskytnutá informácia o:
- pokroku v implementácii OP Výskum a vývoj vroku 2008,
- zabezpečení informovania a publicity v rámci OP Výskum a vývoj v roku 2008,
- schválení Komunikačného plánu pre OP Výskum a vývoj,
- výsledku rozhodnutia o schválení doplnenia výberového kritéria pre prioritnú os 2 a pre prioritnú os 4 v rámci OP Výskum a vývoj v procedúre per rollam.

Bratislava 2. júna 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku