Október 2022

MŠVVaŠ SR v súlade s § 6b a 9l zákona č. 597/2003 Z. z. upravilo objem príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl na rok 2022

Výška príspevku na rok 2022 sa zriaďovateľom upravila podľa údajov o počte detí k 15. 9. 2022 a to:

 pre deti materskej školy a registrovaného zariadenia, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné ako súčet súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. 1. 2022 – 43,5575 € a počtu detí materskej školy a registrovaného zariadenia k 15. 9. 2021 a súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúcich na 43,75 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa k 1. 9. 2022 – 46,825625 € a počtu detí materskej školy a registrovaného zariadenia k 15. 9. 2022.

 a pre deti materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi ako súčet súčinu 8-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúceho na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej k 1. 1. 2022 – 14,934 € a počtu detí materskej školy, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi k 15.9.2021 a súčinu 4-násobku objemu finančných prostriedkov pripadajúcich na 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené diéta k 1. 9. 2022 – 16,0545 €.

Regionálne úrady školskej správy poskytnú materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom ich zriaďovateľov.

Skočiť na začiatok stránky