Dohodovacie konanie - náklady na prevádzku školských bazénov

Školské bazény sa využívajú ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu na organizovanie plaveckých výcvikov v zmysle vyhlášky č. 320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov. Zvýšená potreba finančných prostriedkov na prevádzku bazénov na školách nie je zahrnutá do normatívneho príspevku. Z toho dôvodu sa ich prevádzka dofinancovala prostredníctvom dohodovacieho konania podľa § 8c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Do dohodovacieho konania na dofinancovanie bazénov v školách v roku 2022 vstúpilo 31 zriaďovateľov, z toho: 3 regionálne úrady školskej správy, 7 vyšších územných celkov a 21 obcí. Celková požadovaná suma zo strany zriaďovateľov je 2 460 353 €.

Finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom dohodovacieho konania na prevádzku jedného bazéna boli maximálne v sume 20 000 €. Ak bola požiadavka zriaďovateľa na jeden bazén nižšia ako    20 000 €, dofinancovala sa prevádzka bazéna len do výšky požiadavky. Ak bola požiadavka vyššia, finančné prostriedky boli pridelené v sume 20 000 €. Celková suma na dofinancovanie prevádzky bazénov je 902 840 €.

Prehľad pridelených finančných prostriedkov je uvedený v súboroch na stiahnutie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky