Na základných školách sa začnú zápisy prvákov

04.01.2008

     Na základných školách sa od 15. januára 2008 začínajú zápisy prvákov. Tie potrvajú až do 15. februára. Presné miesto a čas určí riaditeľ školy. Rodičia budúcich školákov získajú podrobnejšie informácie na výveske školy alebo jej internetovej stránke.
    
Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov. Ak nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže mu byť školská dochádzka odložená. Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu. Ak sa nachádza mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, zapíše škola žiaka len so súhlasom riaditeľa. V príslušnom obvode je škola žiaka povinná zapísať.  Pri rozhodovaní je pre rodiča vhodné oboznámiť sa so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú je škola povinná každoročne zverejňovať. V nej nájde informácie o zameraní školy, mimoškolskej činnosti,  ale aj jej rozpočet či kvalifikovanosť učiteľov.
     V školskom roku 2007/08 navštevuje 1. ročník ZŠ takmer 53-tisíc detí, z toho 25 700 dievčat. V ďalšom roku by podľa predpokladov Ústavu informácií a prognóz školstva mali základné školy prijať do 1. ročníka približne 49 500 nových žiakov. V roku 2010 by ich počet mal vzrásť vďaka stúpajúcej populačnej krivke na viac ako 52 300. Po miernom poklese by sa počet novoprijatých prvákov mal zvyšovať z približne 52 600 v roku 2012 až na zhruba 57 800 v roku 2021.  Celkový počet žiakov základných škôl by mal klesať až do roku 2013, keď by ich malo byť necelých 440-tisíc. V priebehu nasledujúcich piatich rokov by však mal vzrásť o 20-tisíc a v roku 2020 by malo základné školy navštevovať už viac ako 469-tisíc detí. V roku 2024 by ich počet mal presiahnuť 480-tisíc.

Bratislava 4. januára 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku