Podpora pre projekty výskumu a vývoja v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením PP MSCA PF 2022.

logo APVV

Hlavným zámerom výzvy PP MSCA PF 2022 je podpora projektov Postdoctoral Fellowships Marie Skłodowska-Curie Actions, ktoré získali od Európskej komisie hodnotenie „Seal-ofExcellence“. Ide o projekty, ktoré boli hodnotené zo strany Európskej komisie ako kvalitné, avšak nezískali finančné príspevky. Zámerom je podporiť excelentný výskum hlavného zodpovedného riešiteľa realizovaného v rámci organizácií výskumu a vývoja v SR. Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou poskytovania finančných prostriedkov za stanovených podmienok na riešenie projektov, ktoré dosiahli osvedčenie „Seal-of-Excellence“ v rámci grantovej výzvy Horizon Europe, Marie Skłodowska-Curie Actions - Postdoctoral Fellowships.

Podpora prípravy projektu je určená všetkým sektorom výskumu a vývoja v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov vrátane výskumných podnikov (mikro, malých a stredných, veľkých) a neziskového sektora.

Informácie o vyhlásení výzvy je možné nájsť od 1. júna 2022 na stránke www.apvv.sk. Dátum ukončenia výzvy je 01. 08. 2022.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky