Navigácia
Skočiť na obsah

Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní

Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní (ďalej len „Stratégia“) je vypracovaná na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024, oblasť Rovnosť príležitostí vo vzdelávaní. Vládou Slovenskej republiky bola schválená uznesením vlády SR č. 732 z 8. decembra 2021.

Návrh Stratégie bol vypracovaný v súlade s princípmi tvorby verejných stratégií, so zapojením širokého okruhu relevantných aktérov. Predstavuje rámcový strategický dokument, ktorý prostredníctvom prioritných oblastí vymedzuje smerovanie verejných politík k dosiahnutiu zmeny v oblasti vzdelávania detí, žiakov a študentov k inkluzívnemu vzdelávaniu. Dokument načrtáva základnú filozofiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní, ktorej cieľom je proinkluzívny vzdelávací systém, poskytujúci vzdelávanie všetkým deťom, žiakom, študentom bez rozdielu, rešpektujúc jedinečnosť a rozmanitosť každého jednotlivca a umožňujúci naplniť mu svoj potenciál na najvyššiu možnú mieru.

Nosnú časť Stratégie  predstavuje šesť prioritných oblastí pre dlhodobý rozvoj inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní v SR, rozpracovaných do jednotlivých strategických cieľov, z ktorých bude vychádzať Prvý akčný plán na obdobie 2022 – 2024.

Stratégia je prepojená s inými už existujúcimi dokumentmi rezortu školstva, ako napr. Nultý akčný plán stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na rok 2021, Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, komponent 6 Plánu obnovy a odolnosti SR. Je otvoreným dokumentom, v budúcnosti ho bude možné, ak bude potrebné, upravovať a dopĺňať na základe výsledkov monitorovacieho procesu realizácie, vrátane akčného plánu, ktorý sa pripraví po prijatí Stratégie.

Dlhodobým zámerom je vytvoriť prostredie naklonené inkluzívnemu vzdelávaniu, motivujúce školy stať sa inkluzívnymi a zároveň motivujúce rodičov, aby vnímali inkluzívne školy ako primárnu možnosť pre vzdelávanie svojích detí.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky