SELFIE

SELFIE je bezplatný online nástroj na sebareflexiu pre školy, ktorý vyvinula Európska komisia spolu so skupinou európskych odborníkov v oblasti vzdelávania s cieľom podporiť školy pri využívaní digitálnych technológií vo výučbe a vzdelávaní.

Používa dotazníky s 5-bodovou stupnicou na získavanie názorov vedúcich pracovníkov školy, učiteľov a žiakov na anonymnej  báze a zhromažďuje výsledky v interaktívnej správe, ktorá dokáže identifikovať silné a slabé stránky školy. Správu SELFIE je možné využiť pre sebareflexiu a ako začiatok diskusie medzi viacerými aktérmi školy o vytváraní akčného plánu digitálnej transformácie školy. 

SELFIE nemeria ani neporovnáva znalosti a schopnosti používateľa a tento nástroj nie je určený na posúdenie kvality školy ani na referenčné porovnávanie škôl. Vzhľadom na to, že je NP edIT  hradený z finančných prostriedkov Európskej únie, realizácia SELFIE je nevyhnutná na naplnenie merateľných ukazovateľov. Správy SELFIE budú v rámci NP edIT určené na anonymizované meranie zlepšenia škôl v používaní digitálnych technológií počas trvania projektu. Z tohto dôvodu je potrebné realizovať SELFIE dvakrát pred dodaním technológií a v závere projektovej aktivity pre každú zložku prijímateľa digitálneho vybavenia.. 

Odoslaním originálu Záväznej objednávky digitálneho vybavenia sa škola zaväzuje, že zorganizuje sebahodnotenie SELFIE dvakrát: 

  • na začiatku projektovej aktivity, t. j. v období od januára 2021 (finálny termín na zrealizovanie úvodného sebahodnotenia bude uvedený v sprievodnom emaile riaditeľovi pre Záväznú objednávku), 
  • a po skončení projektov edIT 1 a edIT 2, t. j. v období január 2024 – apríl 2024.

Škola zrealizuje sebahodnotenie SELFIE pre každú zložku a elokované pracovisko prijímateľa digitálneho vybavenia. Aj elokované pracoviská, kde sa vzdelávajú žiaci 1.-4. ročníka základných škôl. Pri realizácii SELFIE dodrží všetky náležitosti (vrátane minimálnej miery účasti) uvedené v Manuáli pre prácu so SELFIE

V Manuáli pre prácu so SELFIE sa dozviete bližšie informácie o nastavení SELFIE s požadovanou minimálnou mierou účasti, spôsobe zasielania správ a ďalších podmienkach sebahodnotenia SELFIE. Inštruktážne video nájdete na tomto odkaze: Inštruktážne video

 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky