Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

30.07.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2009-4

Priame zadanie bolo dňa 23.októbra 2009 zrušené.

 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt "Digitalizácia obsahu štátnych vzdelávacích programov pre základné školy".

Kód priameho zadania: OPV/K/NP/2009-4
Oprávnený žiadateľ: Štátny pedagogický ústav
Dátum uzávierky priameho zadania je 30.október 2009.

Riadiaci orgán resp. Štátny pedagogický ústav do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku