Začalo sa trojtýždňové obdobie ústnych maturít

18.05.2009

     Od 18. mája do 5. júna 2009 bude približne 61 700 maturantov na zhruba 755 stredných školách skladať ústne maturity. Maturantov čakajú odpovede pred odbornou komisiou zo štyroch, v prípade stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom iným ako slovenským z piatich predmetov.
     Povinne maturujú zo slovenského jazyka a literatúry (v prípade škôl s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry) a cudzieho jazyka, v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny aj z materinského jazyka.
     V tomto roku boli zrušené úrovne náročnosti A a B vo všetkých predmetoch, s výnimkou povinného cudzieho jazyka, kde si žiaci ešte mohli zvoliť jednu z dvoch úrovní. Maturanti budú mať na odpoveď jednotne 20 minút, okrem predmetu teoretická časť odbornej zložky (30 min.).
      Pred predmetovou maturitnou komisiou si vyžrebujú jedno zo schválených maturitných zadaní, v predmete teoretická časť odbornej zložky a v predmete praktická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu zo schválených tém. Ústna odpoveď je verejná. V jednom dni môže predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 žiakov.
      Žiak môže vykonať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Pri celkovom hodnotení sa bude brať do úvahy najmä ústna odpoveď. Ak ju žiak zvládne na úrovni prospechu 3 a lepšie, výsledky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa nebudú zohľadňovať a žiak z daného predmetu úspešne zmaturoval.
     Ak z ústnej odpovede dosiahol prospech 4, na úspešné zmaturovanie musel dosiahnuť písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.
     Ak má predmet len externú časť, platí rovnako podmienka minimálne 33 % úspešnosti. V prípade, že predmet nemá ani externú časť, na úspešné zmaturovanie stačí dosiahnuť z ústnej odpovede prospech nie horší ako 4.

Bratislava 18. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku