Do konca týždňa treba odovzdať vzdelávací poukaz

23.09.2009

     Len do 25. septembra 2009 majú školáci a ich rodičia čas na výber záujmového krúžku a konkrétnej školy či školského zariadenia, ktoré ho ponúka. Aj tento školský rok totiž dostali vzdelávacie poukazy určené na podporu mimoškolských aktivít žiakov základných, stredných a špeciálnych škôl. Na rok 2009 bola hodnota poukazu stanovená na 28 eur, teda 2,8 eura na mesiac školského vyučovania.
     Prijímateľmi poukazov môžu byť len školy a školské zariadenia podľa zákona o výchove a vzdelávaní, teda základné, stredné alebo špeciálne školy, ďalej základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy alebo školské zariadenia - školské kluby detí, centrá voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, domovy mládeže i školské jedálne, ak pri nich zriadia nejaký krúžok pre žiakov základných, stredných alebo špeciálnych škôl.
     Záujmová činnosť, na ktorú sa využijú vzdelávacie poukazy, musí trvať najmenej 60 hodín za školský rok. Môže ísť o záujmové krúžky, kurzy, kluby, súbory či iné formy.
     Škola nemôže brániť rodičom svojich žiakov, aby poukaz použili v inej škole alebo školskom zariadení. Žiak nie je povinný poukaz využiť. V takomto prípade sa nevyčerpané finančné prostriedky presúvajú na iný účel v rozpočte kapitoly MŠ SR- napríklad na dohodovacie konanie.
      V roku 2008 bolo vydaných celkovo 795 690 vzdelávacích poukazov a využilo ich 646 803 žiakov, čo predstavuje 81,29 % z ich celkového počtu. Ministerstvo školstva SR tak reálne týmto spôsobom podporilo mimoškolské aktivity detí sumou 525,167 mil. Sk.

Bratislava 23. september 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku