Aktuálne informácie

2. 1. 2023

S účinnosťou od 29. 11. 2022 bol  novelizovaný zákonč. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v  § 7 ods. 9 zákona, na základe ktorého:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR môže prideliť z kapitoly ministerstva na žiadosť regionálneho úradu školskej správy pre školy a školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky podľa naliehavosti riešenia potreby na:

  1. nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov (ďalej len „nákup HIM“) - §7 ods. 9 písm. a),
  2. výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov - § 7 ods. 9 písm. b),
  3. kúpu nehnuteľností - § 7 ods. 9 písm. c),
  4. spolufinancovanie a dofinancovanie  výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet - § 7 ods. 9 písm. d).

30. 12. 2021

Pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja podľa zákonač. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 271/2021 Z. z. prechádzajú 1. januára 2022 na regionálne úrady školskej správy.

 

Skočiť na začiatok stránky